>> 4 miliony złotych na inwestycje to nie jest dużo, za to 45-milionowe zadłużenie, to poważny problem. Mimo to zagłosuję za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 rok, bo dochody i wydatki zostały zrealizowane. << Tak podsumował wczorajszą debatę nad sprawozdaniem z realizacji ubiegłorocznego budżetu Powiatu Ząbkowickiego radny Marcin Gwóźdź.

Starosta Roman Fester przedstawiając, podczas sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego, sprawozdanie z działalności finansowej za 2013 rok, skoncentrował się na inwestycjach przeprowadzonych w sferze drogownictwa i oświaty. W obu obszarach przeprowadzone zostały przedsięwzięcia oczekiwane przez mieszkańców i ważne dla kształtowania i rozwoju lokalnej sieci komunikacyjnej (w przypadku dróg) oraz dla poprawy warunków edukacji młodzieży (w odniesieniu do oświaty). W minionym roku sprawnie funkcjonowały wszystkie instytucje podległe lub powiązane z samorządem powiatowym, o czym zgodnie mówili zarówno starosta Roman Fester, jak i skarbnik Urszula Rabiej. W tym samym tonie wypowiadali się także radni na czele z przewodniczącą Rady Grażyną Orczyk, którzy akcentowali kompromisowy kształt budżetu i sprawność w jego korygowaniu w ciągu całego roku. Radny Rudolf Wójcik ze szczególnym uznaniem wypowiadał się o realizowanym w Powiecie Ząbkowickim projekcie edukacyjnym, dzięki któremu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczyli się udzielania pomocy przedmedycznej. Podsumowaniem tego projektu ma być zapowiadany już na naszym portalu Piknik Ratowniczy, który odbędzie się w najbliższą sobotę na plantach zamkowych w Ząbkowicach. Sprawozdanie budżetowe przedstawione przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uzyskało także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W głosowaniu nad absolutorium jednomyślność złamał wstrzymując się od bycia „za” czy „przeciw” tylko radny Tadeusz Cymbała. Dziękując za udzielone absolutorium starosta Roman Fester przyznał, że >> budżet 2013 roku był trudny, ale został zrealizowany dzięki bardzo dobrej wspólpracy wszystkich radnych, instytucji powiatowych i zaangażowaniu pracowników samorządowych. <<

Przed głosowaniem nad uchwałą absolutoryjną radni zapoznani zostali z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego za rok 2013, ktorą referował wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Organiściak. Z tego wystąpienia wynikało, że ubiegły rok był czasem spadku przestępczości rejestrowanej przez organy wymiaru sprawiedliwości. W sprawach opieki zdrowotnej warte zauważenia są statystyki Szpitala Świętego Antoniego, który w 2013 r. przyjął ponad 10 tys. pacjentów (w tym ok. połowy trafiła do szpitalnego oddziału ratunkowego), ok. 16 tys. skorzystało z przyszpitalnej przychodni zdrowia, a prawie 10 tys. osób sięgało po wsparcie tzw. pomocy świątecznej. Zeszły rok przyniósł niestety wzrost zachorowań na choroby zakaźne, co odnowały służby sanitarne. Innymi problemami, które dostrzegają inspektorzy SANEPiD jest narastanie zjawiska tzw. „hałasu komunikacyjnego” (w wyniku coraz większej liczby pojazdów mechanicznych i nadal wymagających inwestycji zdegradowanych dróg w obszarach zabudowanych) oraz rosnąca emisja substancji toksycznych z indywidualnych urządzeń grzewczych. Na koniec  2013 r. 85% gospodarstw domowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego było zwodociągowanych, a ok. 50% skanalizowanych. Jednostki państwowej straży pożarnej podjęły w 2013 r. 821 interwencji, z czego 161 wyjazdów dotyczyło pożarów. Działalność PSP jest koordynowana wraz z utrzymywanymi w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym drużyn ochotniczych straży pożarnych.

Rada Powiatu zdecydowała też wczoraj o zmianach w tegorocznym budżecie w związku z zainicjowaną już budową wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym, o czym już informowaliśmy. Do szczegółów sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2013 r. będziemy jeszcze wracać w naszym portalu. Wrócimy także do ważnego wniosku radnego Marcina Gwoździa, który zwrócił się o przebudowę ul. Cukrowniczej w Ząbkowicach, która po otwarciu obwodnicy Ząbkowic przejmie ruch tranzytowy ciężkich pojazdów jadących dotąd ul. Kamieniecką.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.